Om oss

Övergripande

Vi är ett lokalt parti som driver politiska frågor inom flera områden. Vi tillhör ingen uttalad politisk ideologi och vi driver de frågor som vi anser blir bäst för flest i Hammarö och vår miljö.

Partiet ser till själva sakfrågorna och vilken nytta som de kan göra för kommunen. Ser vi nytta i en fråga så lägger vi ingen större vikt i om frågan klassas som borgerlig eller socialistisk. Våra egna analyser och slutsatser är det vi går efter. Dialog med medborgare och andra partier är en vital del i vårt arbete. Utan det kan vi inte komma fram till vårt huvudsakliga mål, en sansad och balanserad politik som alla kan finna glädje i.

Partiets huvudfokus är kommunens kärnfrågor. Det vill säga t.ex. äldre- och barnomsorg.
Ett annat bärande element i vår politik är inflyttningen till Hammarö. Hammarö har växt för fort och ibland även på platser i Hammarö där det inte bör växa mer. Detta har inte bara varit påfrestande för
kommunens planering utan även för våra grönområden. Här behövs det verkligen sans och balans.

Inflyttningen av nya kommuninvånare har varit och är undermåligt kontrollerad. Detta har resulterat i bl.a. modulskolor. Vi ser helst att kommunen växer kontrollerat nära Skoghall centrum eller andra ställen där servicen redan är utvecklad. Då behöver inte VA, vägar och annan service byggas ut i lika hög grad. Nybyggnation skall i möjligaste mån inte påverka våra grönområden. Idag växer Hammarö på ställen där det krävs att naturområden exploateras. Detta vill vi stoppa i möjligaste mån. Vi vill att nuvarande översiktsplan följs bättre där det står att södra Hammarö skall fredas från ny bebyggelse.

Tryggheten är viktig för oss. Även om Hammarö anses, enligt mätningar, vara den tryggaste kommunen i riket så finns det saker att göra. Bl.a. så vill vi kavla upp ärmarna i kampen mot drogerna. Några saker som vi vill genomföra är göra nattsök med narkotikahundar i skolorna eller göra prover av avloppsvattnet för att påvisa droger inom ett visst område.

Sist men inte minst så är vi emot en sammanslagning med Karlstad kommun. På sikt skulle Hammarö kommun dra det kortaste strået.

Sans o Balans får inget partistöd. Vi är helt beroende av medlemsavgifter och bidrag från våra medlemmar och sympatisörer. Om ni vill sätta in en bidrag till oss så kan ni göra det till bankgiro 5605-0842. Skriv ”Bidrag” i fältet för meddelande. Varje krona gör stor nytta för oss. Allt går till det grundläggande arbetet inför valet i höst.

Styrelse:

Ordförande: Anders Ahl

Vice ordförande: Marek Andersson

Ledamöter: Per-Erik Bengtsson, Thomas Solberg, Marianne Ahl

Våra åsikter A – Ö (Denna lista fylls på kontinuerligt)

Arvoden. Politikernas arvoden skall frysas. Arvodena höjs inte förrän skattesatsen är återställd till den nivå den var innan höjningen på 1,50. Gruppledarna i fullmäktige skall inte få något timarvode då vi anser att deras månadsarvode räcker för att täcka tiden för fullmäktigemöten.

Barnomsorg. Om behovet är stort nog så vill vi starta barnomsorg på OB-tid. Detta har visat sig lönande i många kommuner då främst ensamstående föräldrar har tvingats att tacka nej till jobb som ligger på OB-tid. Vad gäller barn med svåra allergier så vill vi starta en allergiförskola, om behovet är stort nog. Detta är kostsamt men barnens hälsa kommer först.

Båtplatser. Om det skall byggas fler båtplatser i Skoghall så ser vi gärna att det byggs nere vid Skoghallsådran. Här finns plats för uppemot hundra nya båtplatser. Längre söder ut ser vi möjlighet att bygga ute mot Rud. Förutom på Rud borde det finnas möjlighet att bygga ut hamnen nedanför Bärstad och vassarna väster om vägen ut mot Tye.

Laddstolpar. Detta bör kommunen satsa på. Strategiskt utställda laddstolpar är bra för både invånare och turister.

Narkotika. Kommunen skall testa avloppsvattnet för att påvisa förekomsten av droger inom ett visst område i vår kommun. På Skolorna vill vi införa nattsök med narkotikahundar för att upptäcka eventuell langning på våra skolor. Vi ställer oss även positiva till att införa frivilliga drogtester i skolorna, eller i andra verksamheter i kommunen, för att påvisa förekomsten av droger.

Partistöd. Vi vill sänka partistödet med 10-20%. Kommunens verksamheter måste spara i flera år framöver och det borde även gälla de politiska partierna.

Skola. Vårt mål är max 25 elever per klass. Vi vill införa läxhjälp efter skoltid. Gärna genom samarbete med kyrkan.

Solenergi. Detta är vi positiva till. Vi ser gärna att kommunens byggnader förses med solpaneler för att generera egen energi. Men vi vill inte ha någon solcellspark väster om Hammarö utbildningscentrum. Vi ser hellre att det sätts längre ut mot t.ex. Sätterstrand.

Vindkfraft. Vi vill inte att kommunen satsar mer på vindkraft. Speciellt inte om vindsnurrorna skall sättas på land. Det är för kostsamt sett till den effekt det ger kommunen. Det är dessutom väldigt platskrävande.