Motion gällande utredning om avgiftsfria bussar på utvalda tider


Kommunen har vid aktualiseringen av översiktsplanen, och i utkastet till genomförandeplan av
denna, framhållit behovet av cykelvägar. Dessutom cykelvägar för paketcykeltrafik.


Cykelvägar är otvivelaktigt bra för miljön och för innevånarna, men med tanke på tidigare
investeringar i kommunen och behovet av besparingar är det nödvändigt att utreda om cykelvägar är
den optimala lösningen för att lösa den besvärliga trafiksituation som uppstår morgon och kväll
vardagar, till och från Hammarö.

Kommunen har satsat på bussomstigningsplats med parkeringsplatser, resecentra i centrum,
busskurer och cykelställ på flera platser. Detta för att stimulera till ökat bussåkande. En satsning som
har långt kvar för att kunna sägas ha betalat sig. Det är uppenbart att bussen, med de förbättringar
som gjorts, inte är tillräckligt konkurrenskraftig mot privatbilen. M a o kan man kanske säga att, ur
avgasmiljö och ur trafiksynpunkt, är de investeringar som nu gjorts för bussåkande inte tillräckliga.


Kan kommunen göra något mer för att rädda gjorda kollektivtrafikinvesteringar? Kan kommunen
flytta biltrafikanterna från bilarna in i bussen när de åker till och från jobbet? Hur många fler bussar
skulle behöva gå? Hur skulle trafiken påverkas av om fler åkte buss och hur många måste åka buss för
att trafiken ska påverkas av förändringen? Har det någon betydelse om det finns cykelparkering i
Karlstad respektive på Hammarö för dem som tar bussen? Skulle vägarna på Hammarö kunna nyttjas
längre innan tvingande underhåll krävs om fler åkte buss? Eller är det bättre att få folk att frivilligt
åka med grannen in till Karlstad, genom att kommunen bedriver en massiv samåkskampanj? Hur
många åker ensamma i sin bil? Vi vet att det finns kommuner som satsat på gratis kollektivtrafik, hur
har det gått?


Vi skulle vilja undersöka om det är möjligt och fördelaktigt att erbjuda avgiftsfria avgångar på våra
bussar under vissa tider. Några på morgonen och några på kvällen. Vad skulle konsekvensen bli,
ekonomiskt, för trafikmiljön och för klimatmiljön?


Detta ligger inte enbart på kommunens bord, men givetvis kan kommunen föra dialog och utföra ett
påverkansarbete för att få detta genomfört.


Därför yrkar vi i Hammarö kommunfullmäktige:


Att kommunen tillsätter en utredning, gärna med stöd av Karlstads Universitet, kanske som ett
examensarbete, om det är möjligt och fördelaktigt att införa avgiftsfria bussavgångar på vissa tider
på dygnet samt att jämföra en sådan investering med investeringen av nya cykelvägar ur miljö-,
trafik- och kostnadssynpunkt.