Motion om frysta arvoden

Hammarö kommun har en lång väg att gå innan kommunen uppnår en god ekonomi. Framtiden pekar
på stora underskott. Nu krävs det besparingar och genomtänka investeringar innan vi är ikapp.
Detta kommer att lyckas om vi kämpar och vänder på alla stenar för att hitta lösningar.
Det finns besparingar att hitta inom alla områden. Detta gäller inte minst inom politiken.


Vi har lyft frågan om politikers arvoden nyligen då vi tog upp om att gruppledarna inte skall få
timarvoden för fullmäktigemötena. Det finns mer besparingar att göra och som måste göras om vi
skall komma i fas med ekonomin. Speciellt nu när kommunen flaggar för rejäla besparingar även 2021.


Som vi ser det så bör samtliga politiska arvoden frysas tills det att Hammarö kommun har ett
årsresultat som visar på att vi uppnår god ekonomisk hushållning (2% av skatteintäkter och statliga
bidrag). Med frysning så menar vi att inga arvoden höjs. Inte ens med index. Arvodena i Hammarö
kommun har hittills höjts i takt med lönerna för kommunens anställda. Det vill säga enligt avtalad
lönerevision.


Detta skulle årligen bli en fin besparing. Besparingen i sig är inte lätt att räkna ut exakt på tusenlappen,
men ett kvalificerat antagande kan göras. Vi kan anta att arvodena höjs nästa år med 2,2 % enligt
index. Om den höjningen uteblir så blir besparingen cirka 120 000, beräknat på att arvodena för i år
ser ut att landa på cirka 5 400 000 (Exklusive PO-tillägg på cirka 30%). För år 2021 så blir höjningen
troligtvis mindre men likväl en fin besparing även detta år. Det är tuffa tider och alla måste vara med
och bidra.


Vi politiker måste helt enkelt sansa oss till dess att ekonomin är i balans.


Därför yrkar vi att:


Att samtliga politiska arvoden fryses, det vill säga inte höjs, fram till dess att kommunen i en
årsredovisning visar på att man uppnår god ekonomisk hushållning.