Motion om att redovisa självförsörjningsgrad

När Hammarö kommun redovisar om arbetslöshet så används olika siffror och nyckeltal.
Åldersgruppen som enligt SCB räknas in i den arbetsföra populationen är 15-74. En väldigt
vid definition kan man tycka (Det är Statistiska centralbyrån och inte Arbetsförmedlingen
som för statistik över arbetslöshet och sysselsättning m.m.).


Till själva arbetskraften inom 15 – 74 år räknas de som är sysselsatta och de som är
arbetslösa. En stor del av alla i åldern 15 – 74 tillhör givetvis inte arbetskraften. Många är
naturligtvis pensionärer eller heltidsstuderande. Dessa personer klassas som ej i arbetskraften.
Hit hör även t.ex. de som är långtidssjuka eller gör ett hemarbete (hushållssysslor). Med andra
ord människor som vill arbeta men inte kan, samt de som inte vill arbeta av olika anledningar.
En väldigt mångfacetterad grupp.


När statliga myndigheter eller kommuner redovisar arbetslöshet så buntas grupperna
sysselsatta och arbetslösa ihop (Inom gruppen sysselsatta hittar vi de som arbetar, driver eget
företag eller hjälper till i ett familjeföretag. För att klassas som arbetslös så är personen inte
sysselsatt, har aktivt sökt arbete de senast 4 veckorna, samt kan ta ett arbete inom två veckor).
När dessa grupper buntats ihop så får man fram arbetskraften. Sen delas antalet arbetslösa
med just hela arbetskraften och då fastställs antalet procent som är arbetslösa inom
arbetskraften.


Det finns en del oklarheter i benämningen sysselsatt. För att klassas som sysselsatt så krävs
det att man endast jobbar en timme(!) i veckan. En väldigt generös definition. Alltså en
fyrtionde del av en heltid. Alla förstår att definitionen sysselsatt kan innehålla mycket luft.
En annan definition, tillika nyckeltal, som vi vill se mer av är självförsörjningsgrad.
Detta nyckeltal fastställer mängden personer som kan anses vara självförsörjande.
Kravet för att klassas som självförsörjande är att man har en inkomst på 12 – 13000 å
månaden efter skatt. En aningen generös definition men betydligt bättre än nyckeltalet
sysselsättningsgrad.


Vi inom SoB anser att målet för kommunen är givetvis att de som kan skall bli
självförsörjande och inte bara sysselsatta. Att vara självförsörjande ger självförtroende. Detta
gynnar både individen och samhället. Det är även viktigt att så relevanta siffor som möjligt
framställs inom statistiken. Självförsörjning är betydligt mer relevant än sysselsättning.


Därför yrkar vi i Hammarö fullmäktige:


Att, när kommunen redovisar statistik över arbetslöshet och sysselsättning, även redovisar
självförsörjningsgraden hos våra kommuninvånare.