Ledamotsinitiativ rörande kommunal beredskap

Den senaste tidens krig i Ukraina samt pandemin har visat på behovet att ha någon form av
beredskap i fall av krig eller kris. Här har behovet av lokala beredskapslager blivit smärtsamt tydligt
där invånarna i vissa städer inte haft någon tillgång till mat, dryck och andra förnödenheter,
åtminstone för att kunna överleva viss tid, medan det i andra städer funnits någon form av
beredskap varvid kommunen eller staden kunnat tillhandahålla invånarna dessa förnödenheter
under viss tid. Även behovet av skyddsrum har blivit tydligt.


Med anledning av det försämrade säkerhetsläget ser vi att det är viktigt att kommunen åtminstone
kan tillhandahålla ett beredskapslager bestående av de mest basala förnödenheterna som mat, dryck
och bränsle som ska räcka under viss tid. Utöver militära angrepp mot Sverige kan det även vara
fråga om cyberkrigsföring där el och vattenleveranser slås ut samt där betalningar inte kan
genomföras varvid kommuninvånarna inte kan införskaffa nödvändiga varor för att överleva.


Vid en kontroll på MSB:s skyddsrumskarta har vi kunnat konstatera att endast en liten andel av
kommuninvånarna får plats i skyddsrum samt att dessa är mycket ojämnt fördelade över kommunen
där vissa delar omöjligen skulle kunna skydda sig vid ett militärt angrepp mot Sverige. Stämmer
kartan (finns bifogad i PDF) saknas skyddsrum i de södra delarna samt i de alltmer tätbebyggda östra delarna. Vid ett eventuellt flyglarm skulle de boende i dessa delar inte hinna ta sig till närmaste skyddsrum. Platserna skulle dessutom inte räcka till. Ovanpå detta saknar stora delar av ön varningssystemet Hesa Fredrik varför det finns stor risk att kommuninvånare i exempelvis Rud riskerar att inte nås av ett flyglarm.

Vi i Partiet Sans o Balans föreslår därför att kommunen:

 • Utreder frågan om ett upprättande av kommunalt beredskapslager, dess placering, vad detta
  ska innehålla samt hur länge lagret ska räcka vid en krissituation.’
 • Utreder utbyggnad av befintliga samt inrättande av nya kommunala skyddsrum för att öka
  antalet platser samt spridningen av skyddsrum i kommunen så att närmaste skyddsrum finns
  inom det avstånd som kommunen samt specialistmyndigheter som MSB befinner vara
  lämpligt.
 • Tillser att det sker utbyggnad av varningssystemet Hesa Fredrik så att fler tätbebyggda delar
  av kommunen täcks av systemet.