Interpellation om tomter och dagvatten på Tynäs


Undertecknad har fått till sig oroande uppgifter om dagvattnet i ett område på Tynäs. Området som
berörs är V:a Tye 1:146. Från detta område släpps det ut smutsigt dagvatten direkt i strandkant.
Strider rejält mot miljölagstiftningen. Ett hot mot bl.a. de lekande fiskarna.


Uppenbarligen har ingen tillräcklig kontroll gjorts. Det finns även en oro gällande de olika nivåerna på
tomterna. Många tomter på området ligger för lågt i förhållande till vägar och löper således en stor
risk att bli översvämmade.


Så mina frågor till kommunstyrelsens ordförande lyder:


Vilka anvisningar och regler har kommunen fastställt gällande dagvatten?


Har kommunen kontrollerat att dessa regler efterlevs?


Om dagvattnet är tänkt att ledas till Vänern, har man tänkt sig kulvert eller öppet dike?


Har rätten att släppa/leda dagvatten över annans mark reglerats?


Vilka nivåer har kommunen fastställt för de olika tomterna?


Har dessa nivåer kontrollerats?