Motions om ökad kommunikation med hemtjänst och hemservice

Att kommunikationen med kommunens markpersonal fungerar är ett grundläggande element för att
servicen i en kommun skall vara kvalitetsmässig och kostnadseffektiv.


När vi fört dialog med markpersonal så visar det sig att kommunikationen lämnar en del att önska.
Personalen har berättat om att viktig information om brukare kommer fram till personalen alldeles
för sent. Det rör sig då bl.a. om brukare som gått ur tiden.
Detta har lett till att det kommer hem personal till brukare som gått ur tiden för 1-2 veckor sedan.
Inte kul för vare sig de anhöriga eller personalen.


Vi har även blivit varse om att kommunikationen varit bristfällig när det gäller smittspridning av
Covid-19 inom kommunen.
Detta har lett till stor osäkerhet och oro. Personalen får inte veta vilka brukar som eventuellt kan
vara smittade. Personalen har då varit oroad över omedvetet sprida smittan vidare. Om första
brukaren på ett dagspass har Covid-19 så är riken stor att de andra brukarna som får besök blir
smittade. Personalen går då runt som liemannen utan att veta om det. Speciellt om det inte finns
nog bra skyddsutrustning. Även om det är sekretess när det gäller information om vilka som blivit
eller eventuellt blivit smittade så kan hemtjänst och hemservice få veta om detta. Även de jobbar ju
under sekretess.


Därför yrkar vi i Hammarö fullmäktige:


Att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att kommunikationen med hemservice och hemtjänst skall bli
mer effektiv när det gäller information om brukarna.


Att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att arbeta fram rutiner så att hemtjänst och hemservice får
information i god tid vid pandemier eller andra situationer där det råder smittorisker.